Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

262. Zunanja življenjska svetlobna sfera Mojzesa in očakov

1 (Gospod:) "Stari, pobožni očaki so imeli tako močno zunanjo živ­ljenjsko svetlobno sfero, da so se ponoči svetili, in so jih lahko videle tudi zemeljske oči. Mojzesova duša je od ljubezenskega žara do Bo­ga, potem ko je imela na Sinaju opravka z Njim, podnevi žarela tako močno, da je njegovo obličje sijalo čudovitejše in svetleje kot sončna svetloba opoldne in si je moral Mojzes obraz zakriti s trikratnim zagrinjalom: da so ga drugi ljudje lahko pogledali. Mojzesova duša je to­rej na tej zemlji med ljudmi dosegla čezmerno, največjo popolnost; zato pa ga je tudi moralo brezpogojno ubogati vse stvarstvo. Najinteligent­nejše se je sporazumeval z vsemi ustvarjenimi bitji in tako tudi povsod našel Mojo voljo, jo kazal slepim ljudem ter jim natančno začrtal po­ti, po katerih vsak človek, če le trdno hoče, doseže popolnost svoje du­še; V ta namen je tudi ustanovil posebno preroško šolo; ta dandanes sicer še obstaja, vendar pa je podobna novi, ponarejeni skrinji zaveze, kajti pristna Mojzesova je že zdavnaj nemočna in neučinkovita.
2 Če bi Mojzes ob svoji nadvse popolni duši lahko dosegel tudi rojst­vo duha - tega bo deležen šele tedaj, ko se bom Jaz dvignil skoraj ta­ko kot Elija, vendar brez ognjenega voza - bi lahko ta največji vseh prerokov te zemlje določil nove tirnice vsem zvezdam in velika son­ca bi se morala ukloniti njegovi volji kakor valovi Rdečega morja in tako kot se je trda granitna skala morala odpreti, da je privrel iz nje bo­gat vodni izvir prav tam, kjer ga je Mojzes hotel imeti; zapovedal je obsojenim duhovom kamna in ti so razumeli Mojzesovo govori  in začeli delovati po njegovi volji, ki so jo spoznali.    
3 Da pa so se stari modreci večinoma lahko sporazumevali ne le z živalmi, temveč tudi z rastlinami in celo s kamni in rudninami, z vodo, zrakom, ognjem in vsemi duhovi zemlje, o tem govorijo zaneslji­vo povsem verodostojne priče iz celotnega Pisma, posebno knjiga sod­nikov, knjige prerokov, pet Mojzesovih knjig in še množica drugih knjig in zapisov in nekaj seveda že močno popačenih tradicij med ljud­stvom. Umetno konstruirano pogovarjanje esenov s travo, s skalo in z vodo v njihovih čudežnih vrtovih ni nič drugega kakor posnemanje tis­tega, kar se je nekoč v resnici dogajalo.
4 Ti črnci pa so vam zdaj večstransko pokazali, kolikšno moč ima nepokvarjena človeška duša, in Jaz sam sem vam kristalno jasno to razložil, in menim, da lahko to zdaj sprejmete kot čisto resnico, zlasti ker vam poleg tega povem, da se je pri ljudeh to dogajalo, se še zdaj dogaja in se bo dogajalo tudi v prihodnje.
5 Obenem imate v svojih pastirjih še dandanes zgovoren dokaz za to, da zelo skrbni pastirji z določenimi posebnimi imeni in glasovi vodijo svoje črede, jim dajo spoznati svojo voljo in črede se nenadoma rav­najo po tem. Ali osel ali vol, četudi nekoliko mukoma, mar ne razu­me popolnoma ukaza svojega gospodarja in voditelja? Komu ni zna­no, da celo divji lev svojega dobrotnika vedno prepozna in mu niko­li, niti v najhujšem besu, ne stori nič žalega? To dokazuje, da imajo tudi živali svojevrstno zmožnost razumevanja, presojanja in pogosto zelo ostrega spoznavanja ter ob mnogih priložnostih z najrazličnejšimi gibi ter pogosto s pozornost zbujajočo vztrajnostjo človeka opozarjajo na nevarnost, ki ga čaka, in ga rešijo, če je na to pozoren.
6 Le od kod izvirajo haruspices (žrtveni razlagalci), ki so med pogani še dandanes in hočejo iz petja in leta ptic ter iz vedenja drugih živali spoznati vse mogoče? Ti so sence tiste nekdanje resničnosti, o kateri pravkar govorimo."

263. Razlog za Gospodove razlage

1 (Gospod:) "Tega pa vam ne razlagam morda zato, ker bi vas ho­tel vrniti v tisto prastanje prvih ljudi na zemlji, ampak le zato, da bi vas ob takšnih še vedno mogočih dogodkih postavil na čisto stopnjo zna­nja, s katere tega ne boste več presojali praznoverno čudežno, ampak  v skladu s polno in povsem naravno resnico in se po tem ravnali. Če bi namreč brez te Moje razlage nekoč ob širjenju Mojega nauka prišli do ljudstev, kot so zdaj ti črnci pred nami, in bi jih videli storiti deja­nja, kakršna ste zdaj videli dovolj, bi vas to kmalu tako zelo prevze­lo, da bi potem začeli poslušati takšna čudodelna ljudstva in njihov evangelij, namesto da bi vi tujim ljudstvom posredovali Moj evange­lij. Kmalu bi Moja pota zavrgli, s tem pa bi težko kdaj dosegli ponovno rojstvo Mojega duha,.
2 In ko zdaj veste, kako je bilo, kaj se je dogajalo in se še dogaja na svetu, pri vas ni več govora o kakšni nevarnosti, da bi bili zapeljani, razen če bi vas k temu zavedla sebičnost, ki bi se v komu znova pre­budila, to pa bi potem tudi čisto naravno in razumljivo pomenilo vaš propad.
3 Svojih duš pa vam ni treba izpopolnjevati zato, da bi pridobili vse te lastnosti starih, o katerih sem vam zdaj zvesto govoril - kajti to no­beni duši ne daje resničnega, preblaženega večnega življenja -, ampak odslej ima vsak od vas povsem nov temelj, da čim bolj izpopolni in očisti svojo dušo, da bo namreč iz dejanskega ravnanja po Moji bese­di dosegel ponovno rojstvo duha v vsej svoji duši, ki je odvisna od ta­kega ravnanja. Kdor namreč to doseže, ima v sebi nenadoma več naj­čudovitejših sposobnosti, kot so jih imeli kdaj koli vsi stari očaki ob vsej svoji dušni popolnosti! V enem trenutku bo laže pregledal vse zvezdne svetove in sonca in celo laže slišal in razumel njihovo najbolj oddaljeno govorico, kot pa so stari vidci in čudodelniki zmogli pregle­dati in presoditi svojo najbližjo okolico.
4 Da, delali so čudeže, toda razumeli jih niso. Bili so močni, moči pa niso znali pravilno spoznati in so jo lahko prav in koristno upora­bili le tedaj, ko jih je za to obudil Moj duh, ki jih je občasno prešinjal. Sicer pa so se svoje moči pogosto posluževali tudi, ko sploh ni bilo po­trebno, skoraj tako kakor otroci, ki pri igranju tudi pogosto uporabijo višjo moč za to, kar jim ne more koristiti, za nič drugega kakor za vad­bo njihove naravne moči.
5 Povsem drugače pa je z vsemočjo duha, ko je znova rojen v du­šo, pravzaprav vrojen; s tem namreč vstopi v popolno skupnost Moje neskončne in večne vsemogočnosti, Moje ljubezni in modrosti, razu­mevanja, spoznanja in Moje volje! In ko je deležen vsega tega kot Moj najresničnejši otrok, kako naj bi si potem še želel doseči stvari, ki so jih lahko le deloma in nepopolno nekoč opravljali stari, in jih še zdaj opravljajo zamorci?!
6 Da tega zdaj več ne zmorete, ni kriva vaša volja, temveč je kriv čas in njegove napačne navade. Zato pa sem zdaj prišel Jaz sam, da bi vam za mali izgubljeni raj dal vsa nebesa najčistejšega in najmoč­nejšega duha iz Mene samega, in tako menim namesto vas, da ste s tem že lahko povsem zadovoljni!
7 Seveda je za dosego poduhovljenja vaše duše potrebno tudi veli­ko truda in dejavnosti, toda kjer gre za doseganje največje in najvišje življenjske dobrine, pa je že treba nekaj prenesti! Kajti vse čudežne lastnosti popolne človeške duše in vsi zakladi te zemlje niso niti najmanjša rosna kapljica v primerjavi z velikim svetovnim morjem tiste­ga, kar vas iz natančnega izpolnjevanja Moje besede in volje čaka ve­liko zanesljiveje kot prihodnja materialna smrt vašega telesa, ki pa vas bo naposled motila prav tako malo, kot bi vas motilo zapustiti staro, trhlo hišo, ki se lahko vsak trenutek podre, da bi se vselili v novo hi­šo za večno, hišo, ki ji ne bodo mogli škodovati nobeni viharji časa!
8 Resnično vam povem: Vsi iz Moje besede in ravnanja po njej pre­rojeni ne bodo niti čutili telesne smrti niti je kot posvetni ljudje in ne­katere živali boječe slutili, temveč bodo zapustili telo prostovoljno, ko  jih bom s tega sveta poklical v Svojo hišo, ker jih bom potreboval za višje cilje! - Ste si zdaj vse to vzeli k srcu, ste razumeli?"

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 4