Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Pavlovo pismo Laodikeji

Uvodna beseda 

  V Pavlovem pismu Kološanom je omenjeno pismo apostola skupnosti (cerkev v svetopisemskem pomenu) v Laodikeji, ki vsebuje pomembno vsebino za Kološane.
  "In ko boste epistel (Grško = pismo) prebrali, poskrbite, da ga bodo prebrali tudi v Laodikejski Cerkvi (v originalnem tekstu = skupnost), pismo, poslano v Laodikejo, pa preberite tudi vi. (Ko­l 4,16)
  Zaman iščemo to Pavlovo pismo Laodičanom v Novi zavezi. Kljub velikim naporom vloženim v iskanje tega pisma, je to iz­gubljeno, čeprav so že v preteklosti obstajali poizkusi, ki so ena­čili pismo Efežanom z izgubljenim pismom Laodičanom. Ven­dar ta hipoteza ni verjetna: "ker ne moremo razložiti dejstvo, ka­ko je izginilo naslavljanje Laodičanom in je to isto pismo potem krožilo kot Pismo Efežanom." (P. Feine, Uvod v Novo zavezo)
  Leta 1844 je to izgubljeno Pavlovo pismo zapisal Jakob Lorber preko tako imenovanega notranjega glasu. Lorber je bil od Boga obdarovan prerok, takšen kot jih poznamo iz zgodovine prero­kov Stare zaveze in iz mistikov vzhoda.
  Z vidika jezikoslovstva (lingvistike) je zanimiva primerjava avtentičnosti sedanjega pisma Laodičanom s pismi apostola v Novi zavezi. Tudi tisti, ki nasprotujejo ali zavračajo Lorberja, morajo po objektivni oceni priznati, da se v tem pismu čuti pla­meneče sijoč ogenj duha apostola Pavla v njegovem polnem, nespremenjenem značaju, intenzivnosti in moči.
  Nekaj luči na vprašanje, zakaj je bilo to pismo izbrisano iz Svetega pisma s strani Cerkvenih učiteljev in papežev, lahko poda naslednje razmišljanje. Laodičani so se podobno kot Kolo­šani oddaljili od čistega duhovnega krščanskega nauka in zapa­dli v obredno ali ceremonijalno cerkveno krščanstvo, katerega ceremonije je Pavel v svojem pismu zelo ostro zavračal.
  Cerkev zgodnjega srednjega veka je najbrž bila zelo občutljiva na takšno pisanje, ki ji je s tem manjšalo njen vpliv, in je zato brez obotavljanja izbrisala to pismo.
  Vsekakor ni nepomembno, da se je to pismo - pogrešano več stoletij - ponovno pojavilo v današnjem času, na takšen izjemen način in v originalnem stilskem besedilu. Zato naj se to pismo razširi med čim več ljudi in naj povsod navdihuje prenovo religi­oznega življenja.
  "Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče." (Jn 4,23)  

Otto Zluhan

Pavlovo pismo skupnosti v Laodikeji

1. poglavje

1. Pavel, po Božji Volji in Milosti Apostol Jezusa Kristusa in naš Brat Timotej.
2. Sveti skupnosti v Laodikeji in vsem zvestim bratom v njej, in modrim v Božjem Duhu: Milost vam in resnični mir od Boga, našega Očeta v Gospodu Jezusu Kristusu.
3. Vseskozi hvalimo, povzdigujemo in slavimo Boga, Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa in tako veliko mislimo na vas, ter vseskozi molimo za vas k Bogu.
4. Preko Božjega Duha in preko našega Brata Epafrata in Nim­feja smo izvedeli, da ste odpadli oziroma se pregrešili v določe­nih stvareh.
5. In da ste izvolili škofa in duhovščino in da želite iz Jezusa napraviti malika oziroma idola, in da ste si izbrali hiše, dan in bleščeča oblačila.
6. Torej, tako med pogani kot tudi med Judi je obstajal običaj, ko je bila obreza mesa še veljavna pred Bogom, katero je zapo­vedal pod očetom Abrahamom, kot znamenje žive obreze Duha skozi Jezusa Kristusa v vas.
7. To vam sedaj dajem na znanje, da boste vedeli, kakšne bitke moram prestajati zavoljo vas; gledate in kljub temu ne vidite mo­je pojave.
8. In to, da ste bili strogo posvarjeni v vašem srcu, kjer lahko združite svojo ljubezen, kje so vsi zakladi razuma vesti, z name­nom da prepoznate veliko skrivnost Boga, Očeta v Njegovem Sinu Jezusu Kristusu.
9. Tam znotraj, kjer so skriti vsi zakladi modrosti in živo poz­navanje duha.
10. Opozarjam pa vas z namenom: Da se ne pustite zapeljati ra­zumsko okrašenim govorom in poganski modrosti.
11. Celo živali imajo razum za lastnega, tako kot je to s pogan­sko modrostjo, ki prinaša žrtve mrtvim malikom.
12. Toda vi ste odrešeni s smrtjo "EDINEGA" v večno življenje v Bogu Očetu. Kako lahko dopustite, da ga, ko je vaše srce že postalo prebivališče Svetega Duha, zopet žrtvuje duhu smrti?
13. Čeprav nisem z vami v mesu, sem vedno z vami v Duhu, skozi Kristusovo oblastjo v meni, in vidim vašo vero in dela.
14. Želim vas resno posvariti in vam pokazati, ker so mnogi iz­ med vas, dragi bratje, padli v veliko zmoto in nespametnost; nji­hove izgovore poznam in vem, kaj hočejo doseči.
15. Potrebno je, da sledite Jezusu Kristusu tako, kot sem vam predal Njegovo zapuščino in katero ste od mene prejeli; in živite tudi v skladu z evangelijem, katerega sem vam zvesto in nepotvorjeno pridigal.­
16. V tem naj vam zrastejo močne korenine in bodite odločni v vaši veri, kot sem vas učil v Duhu našega Gospoda Jezusa Kris­tusa, živega Sina Očeta, ki vlada na desnici Očeta Večnosti.
17. Toda takšni, kakršni želite biti in tudi ste sedaj, ste sovraž­niki Kristusa in Njegove Besede!
18. Kaj hočete? Ali želite ponovno postati sužnji in sluge v pos­tavi, grehu in smrti, katerih nas je odrešil Jezus Kristus?
19. Poslušajte me! Rečem vam: Bodite pazljivi, da vas ne začara in ujame vaš zemeljski razum in preko ohlapnega poučevanja ti­stih izmed vas, ki se bojijo Rimljanov in slepih Judov bolj kot  Gospoda slave, ki nas je odrešil in ki je ustvaril nas, nebesa in zemljo in vse stvari!    
20. Ko sem bil pri vas, so me vaši v posvetnih stvareh izkušeni modreci vprašali, kakšna je razlika med Bogom in Njegovim Si­nom, Kristusom. Takrat sem povzel besedo in rekel:
21. »Poslušajte me, bratje! Bog je Eden, in Kristus je Eden, ker je samo en Bog, torej je tudi le en Kristus. Kakšna razlika naj bi obstajala med Bogom in Kristusom? - Bog je Ljubezen in Kristus je Modrost v Bogu, ali Luč, Resnica, Pot in večno Življenje!
22. V Kristusu prebiva poosebljena celotna polnost Božanstva in mi smo popolni v Njem; ker je On vzrok in višek vse milosti, vse mogočnosti in moči, vse oblasti sveta in je Vladar vseh kraljestev na zemlji.
23. Kakor vam jaz, Pavel, govorim glede tega vprašanja v Duhu in Resnici, kako ste lahko v zmoti zaradi iz človeka izvirajočih naukov in idolov (zakonov) sveta !?
24. Obrezali ste se (očistili) brez roke ali noža preko Svete­ga Duha, ko ste odvrgli vaše grešno življenje, ki je pognalo močne korenine v vašem telesnem mesu; in to je resnična in živa obreza v Kristusu.­
25. Pokopali ste svet v vašem grešnem mesu s Kristusom s krsti­tvijo s Svetim Duhom in preko Kristusa ste ponovno vstali od mrtvih preko žive vere in preko ljubezni do Njega.
26. Kaj zopet želite s staro obrezo, ki se ne more več opravljati; ta ceremonialni obred je sedaj brez vrednosti, ker je bil Kristus že tukaj in je vstal od mrtvih in tudi mi v Njem. Kaj boste storili s Sabatom, ko je Kristus izvajal Svoja dela vsak dan in jih še iz­vaja, in je s tem naredil vsak dan enak Gospodovemu dnevu, in ni praznoval Sabata?!
27. Ker vas poznam, vam pravim: Kristus, takšen kot je, želi biti reven v svetu, toda vi hlepite po zlatu! Zaradi tega želite imeti hišo molitve, dan praznovanja in sijoča oblačila! (Raz 17,4)
28. Pravite, da ni Bog skozi Kristusa, Svojega Sina, nikjer raz­veljavil Mojzesove postave in jih je celo potrdil pri zadnji veče­rji; torej to kliče po ceremoniji žrtvovanja.
29. Jaz, Pavel, od Boga izbran resničen apostol Gospoda, na­polnjen z Božjim Duhom - zakaj me potem Božji Duh ni nikoli obvestil o teh stvareh, čeprav sem bil, pred mojim vpoklicem, tako zelo goreč tempeljski sluga, kot vi nikoli ne boste?!
30. Toda Jaz vam želim sedaj povedati, kako me je Božji Duh prebudil: Ko sem bil na poti v Damask v preganjanju nove krist­janske skupnosti, sem v začetku - celo v moji slepoti - videl, da Gospod želi, da ga nenehno častimo in občudujemo v Duhu in v resnici, nikoli pa s ceremonialnimi obredi!
31. Bog ne pokliče nekoga v Svojo službo, potem ko ga je osle­pil. Toda jaz sem postal slep že prej, da bi se lahko rešil vsega, kar je od sveta, preden bi lahko postal Njegov najbolj ponižni služabnik.
32. Toda zakaj sem moral najprej oslepeti? - Zato ker je bilo moje celotno bitje zakopano v materijo služabništva templju in jo je bilo potrebno na ta način odstraniti!
33. Ker me je Gospod v moji slepoti poklical brez kakršnegakoli ceremonialnega obreda, kako naj lahko potem jaz napravim ce­remonialni obred iz Zadnje Večerje?!
34. Toda, ali ni tako, kot v vseh časih, kakor me Božji Duh uči?! Kdorkoli ima svetlobo oči (lahko vidi), opazuje ceremonialne obrede sveta in ti ga zabavajo;
35. Toda za slepca je celoten svet s svojimi ceremonialnimi ob­redi stvar preteklosti in tako je tudi s služenjem templju z vsemi njegovimi bleščečimi oblačili!
36. Potemtakem je to večna resnica: Gospod me ni poklical za ustanovitev novega ceremonialnega obreda; namesto tega me je poklical za povzdignjenje src, katera Satan okuje s svojimi neusmiljenimi verigami že več tisoč let;
37. In da vsakomur pridigam o svobodi duha, miru duše in da s tem raztrgam v Kristusu, Gospodu, stare, težke vezi smrti.
38. Toda kakšno korist od mojega nauka bi imel jaz ali vi; kakš­no korist bi imeli od Gospodovega evangelija, če prostovoljno ponovno vstopite v staro smrt?!
39. Prosim vas zaradi vašega večnega življenja: odrecite se vse­mu temu, kar je staro ujetništvo Babela pustilo kot grenko zapuš­čino vsem Judom.
40. Pazite: Babel, velika vlačuga sveta! Gospod jo je uničil, ker je mnogim narodom prinesla smrt! Kaj boste pridobili, če po va­ši želji iz Laodikeje povzdignete novega Babela?! Zatorej, odre­cite se vsemu, kar lahko znova prinese krutost opustošenja, o katerem je prerokoval David, ko je stal na svetem kraju!
41. Vendar vam je Kristus prinesel življenje, ker ste bili mrtvi v vaših grehih do najbolj zunanje kožice vaše obreze; odpustil vam je vse vaše grehe, ki ste jih kdajkoli zagrešili v templju, kot ste tudi jih v vaši najbolj zunanji kožici obreze!
42. Izkoreninil je krvavo pisavo, ki je bila proti nam vsem, ki je prišla v bivanje preko malikovanja; in naša imena so se v tej pi­savi zapisala v knjigo sveta, v knjigo pravičnosti, in v knjigo mr­tvih, ko so Ga pribili na križ.
43. Zakaj hočete ponovno razdejati krvavo pisavo, katero je Bog sam izkoreninil, ki je bila pribita na križ pravičnosti, na križ sra­mote, na križ preklinjanja, in na križ smrti, in zamenjati vaša no­va imena v Kristusu s starimi, ki so v krvi zapisana v knjigi pra­vičnosti?
44. O, vi slepi norci vseh neumnosti! V Kristusu ste postali os­vobojeni, in sedaj ponovno hočete postati sužnji in služabniki greha, pravičnosti in smrti! Ali niste slišali, da je tisti, ki je pribit na križ, preklet?!
45. Kristus je vseeno prevzel vašo sramoto, vašo trdosrčnost, va­še grehe, vaše sodbe in vašo smrt na Sebe in je dopustil, da so Ga kot prekletega pribili na križ, da za vse vas doseže svobodo pred Bogom in da lahko pokončno hodite. Vso vašo sramoto in trdosrčnost je vzel s Seboj na križ.
46. O, kaj je to, kar vas je uročilo - tiste izmed vas, ki ste postali oživljeni v Kristusu - da se sedaj ponovno želite predati smrti?!
47. S kom naj vas primerjam, da vas bom zadel v center, kot do­ber met zadene tarčo? Da, podobni ste razočarani kurtizani, ki ži­vi v mestu, kljub temu, da izhaja iz dobre družine!
48. Poslušajte me in dobro razumite. Kaj koristi kurtizani, da iz­haja iz dobre družine, ko je njeno meso bolj pohotno kot z mast­jo napolnjen grešni kozel?!
49. Ali ne bo hodila gor in dol po sobi zaradi svojih mesenih po­želenj in bo potem nagnila skozi to ali ono okno polovico svoje­ga telesa in bo prežala na vse strani s svojimi pohotnimi očmi, da bi videla, če lahko s kotički očesa opazi nekoga, ki ima tisto, po čemer njeno pohotno in poželjivo meso tako zelo koprni?
50. In ko ga zagleda, mu bo z divjim ognjem svojih oči nakaza­la, po čem hrepeni in bo z njim grešila desetkrat bolj zaradi nje­nega poželenja, kot bi vlačuga v njeni postelji sramote z njenim ljubimcem.
51. Oh, poglejte vi Laodičani, tu imate sliko vas samih! - Ali vendar veste, kaj bi takšni ženski naredil odkritosrčni in dobro­voljni ženin, ko bi prišel mimo njene hiše in bi ugledal njeno sramotno pohoto?
52. Od tega trenutka dalje jo bo takoj izločil iz svojega srca in jo ne bo več pogledal, tudi če bi izražala še tako veliko poželenje!
53. To bo Gospod naredil tudi z vami, ker je povzdignil novi ži­vi tempelj v vaših srcih, ko boste čakali Nanj, toda vi prezirate ta tempelj, to sveto sobo in tečete, zaradi ničeve svetne pohotnosti, k oknu pravičnosti in razuzdanosti sveta zaradi zlata, časti, in sle po oblasti, ker imate poželenje po vseh teh stvareh!
54. Toda rečem vam tole: Gospod se bo odmaknil od vas in vas bo izročil vsem vrstam vlačugarstva, stari pravičnosti in stari smrti, če se takoj ne spreobrnete in se povsem odrečete 
duhovni­štvu - ki ste ga sami izvolili - vašim templjem, vašim prazničnim dnevom, in vašim bleščečim oblekam; vse to je gnusoba pred Gospodom, tako kot pohotna spogledljivka, ki je bolj zlobna v svojem srcu, kot deset Babelovih vlačug.

2. poglavje

1. Torej ne dopustite, da kdorkoli vpliva na vašo vest, niti škof in duhovnik (to je nepoklicani od Boga), niti dan praznovanja, niti stari Sabat in nova luna,
2. Niti tempelj, niti ceremonialni obredi žrtvovanj, niti sijajna oblačila, tako kot niti hrana in pijača!
3. Bodite zmerni pri uživanju hrane in pijače; to je dobro za duha, dušo in telo in to je Gospodu prijetno;
4. Toda, ko nekdo govori, uči in želi: "Ta ali ona posamezna hrana naj se ne uživa, ker je po Mojzesu nečista!"
5. V nasprotovanju temu vam rečem: Mojzes in preroki so iz­polnjeni in nadomeščeni v Kristusu; Gospod nam ni prepovedal nobene hrane; On Sam je jedel in pil z grešniki in cestninarji.
6. Glasno je povedal: "To, kar jeste, vas ne onesnažuje; toda kar prihaja iz vaših src kot opravljanje, zla poželenja, skopost, nevoščljivost, uboj, bes, požrešnost, lakomnost, nezvestoba, za­konolomstvo in podobno - to je tisto, kar vseskozi onečaščuje človeška bitja!"
7. Ker imamo takšen evangelij od Njega, edinega Gospoda vse milosti Samega, kakšni veliki norci bi morali biti, če bi se pros­tovoljno vpregli v stari grešni jarem?!
8. Kakšen pomen ima sedaj senca tega, kar bi bilo z Mojzeso­vega stališča preroško znamenje, v primerjavi s tem, kar se je zgodilo pred našimi očmi, za nas, ki smo postali eno telo s Kristusom in v Kristusu.
9  Pozivam vas in vas celo milo prosim: Ne dovolite nikomur, da bi odločal namesto vas, kakšna naj bo vaša naloga in namen, posebno ne tisti, ki iz lastne pobude tava okrog v vsej ponižnosti in popolni angelski duhovnosti iz nebes, čeprav sam ni nikoli vi­del ali slišal ničesar o tem; zaradi tega si domišlja, da je pomem­ben, toda samo v svojem mesenem pogledu.
10. In ne ostane zvest glavi, iz katere prihaja energija za celotno telo preko udov in sklepov, ki se medsebojno vzdržujejo, vsebu­jejo in se razvijajo v Božanski veličini.
11. Toda samo zaradi svojega nagnjenja, ki je samo po sebi pol­no blata in umazanije, polno sebičnosti, polno prevare in laži, polno sle po oblasti, polno skoposti in zavisti!
12. Tako je to s tistim, ki se izdaja, kot da bi bil poklican od Go­spoda in mene in potem od vas izvoljen!
13. Vse vas opozarjam: Ta ima v sebi zlega duha hudobije, in hodi med vami kot volk v ovčji preobleki in se kot lačen, rjoveč lev prizadeva, da bi vas požrl!
14. Zaradi tega ga hitro kot je mogoče, spodite proč in se ponov­no obrnite k Nimfeju, katerega hiša je resnična Kristusova skup­nost!
15. Vi vsi ste mrtvi za Kristusa, dokler se obračate k svetu in njegovim malikom. Iz kakšnega razloga želite biti ujeti malikom sveta? - Delujete, kot da bi še vedno živeli v njem!
16. Hiša mojega dragega brata Nimfeja je ostala zvesta v njeni svobodi, katero sem mu podal preko Jezusa Kristusa, Gospoda Večnosti.
17. Tudi Nimfej je volka prepoznal, tako kot sem ga prepoznal jaz po Božjem Duhu, ki je v meni in mi vseskozi prišepetava, vzpodbuja in poučuje o vsemogočih stvareh iz edino pravične modrosti pred Bogom, in to tudi velja za brata Nimfeja.
18. Zato vas svarim z močjo nadvse pravične vdanosti v Kristu­su, Gospodu, da se obrnete k Nimfeju in ponovno vstopite v sku­pnost v njegovi hiši.
19. In ne poslušajte tiste, ki vam hinavsko in pobožno govorijo: "Ne dotikajte se tega, in ne pokušajte tega, in ne zadržujte se pri tem, delajte to in ne delajte tisto!" Vse to uničijo s svojimi roka­mi, ker so to samo prazna človeška pravila;
20. Toda poslušajte, kaj vam moram reči iz Kristusovega Duha, ki je v meni, da boste ponovno postali svobodni in resnični dedi­či Jezusa Kristusa v Božjem Kraljestvu, ki je živo v vas!
21. O bratje, kaj bo koristilo tistim, ki posedujejo navidezno mo­drost in od njih izbrano hinavsko in navidezno duhovnost in po­nižnost,
22. In tisti, ki pravite: "Če pogledaš žensko, že grešiš; in če ješ prepovedano, po Mojzesu nečisto hrano, si nečist cel dan in če se dotakneš pogana in spregovoriš z njim več kot tri besede, moraš to povedati duhovniku v templju, da te očisti pred Bogom!"
23. V resnici so takšni polni umazanije, skoposti in vlačugar­stva, in skrivoma poslujejo s pogani in vprežejo vse, kar je v nji­hovih zmožnostih, da se njihovo skrivno prijateljstvo s pogani ne bi razkrilo?!
24. Toda jaz pravim: "Telo potrebuje to, kar je njegovo, enako kot Duh; ima svoje želje in potrebe. Zato mu je potrebno dati v pravi meri tisto, kar mu je Bog namenil, in naj uživa, kar mu je razpoložljivo; kajti fizično telo potrebuje svojo nego, tako kot Duh potrebuje svojo svobodo. Torej, bodite svobodni in ne bodi­te sužnji norcem tega sveta!"
25. Kako hvalevreden bi lahko bil nekdo, ki, čeprav se posti v trebuhu, napolni svoje srce s hudobnimi mislimi, željami in po­želenji?
26. Ali ni bolj modro, da se posti v srcu, kot v trebuhu? Le kako morete biti tako veliki neumneži, da vas lahko nekdo prepriča, da bi bilo Bogu pogodu, če bi jedli v olju marinirano ribo names­to mesa toplokrvnih živali in to celo v masti namesto v olju?!
27. Toda rečem vam: "Vseskozi razumno jejte, karkoli vam tek­ne in jejte karkoli, kar je dobro za vaše telesno zdravje, in pijte vino pomešano z vodo, tako kot jaz, kadarkoli je mogoče in ne pustite, da vas vaša vest pri tem ovira; takrat v tem primeru delu­jete pravilno!"
28. Gospod nima nobenega veselja nad trebušnim postom; ven­dar je naklonjen postu v srcu. Torej se postite v srcu dan in noč, takrat se boste postili v Duhu in Resnici!
29. Toda kako se lahko postite z ozirom na hinavske nauke tis­tih, ki se pretvarjajo, da so z eno nogo na zemlji, vse ostalo pa je v nebesih. Glede na to, se vsi pogani že postijo, ob dnevih praz­novanj uživajo v vseh poslasticah in si jih takrat tudi bolj želijo, kot ob navadnih dneh, ko uživajo običajno hrano.
30. Ker ste vi že ponovno oživljeni v Kristusu, zakaj ste pozorni, kaj se dogaja spodaj v svetu, in zakaj želite zadovoljiti idole sve­ta, ki so delo človeških rok?!
31. Iščite tisto, kar je iznad! Tam sedi Kristus na desnici Očeta, to vam bo prineslo mnogo več kot vse popolnoma brezvredne neumnosti sveta!
32. Če ste prebujeni v Duhu in ponovno oživljeni v Kristusu, ste od zgoraj in ne od spodaj, torej stremite za tistim, kar je zgoraj in ne za tistim, kar je spodaj na zemlji!
33. Zato ste za svet mrtvi in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu.
34. Kakorkoli, če se Kristus, ki je sedaj vaše življenje, vam Sam razodene, boste razodeti z Njim v blaženosti!
35. Ponovno vrzite vaš svet smrti, ki je v mnogih udih sveta, ta­ko kot v udih vašega telesa, ki vas nosi. In sedaj zopet želite po­novno sprejeti in podpirati: nečistovanje, nepoštenost, sramotno slo, zlo ali mesena poželenja, pohlep, zavidanje, skopost. V teh značilnostih je vseskozi zajeto resnično pogansko malikovanje.
36. In od vseh stvari se ogibajte lažem zato, ker so najbližji po­tomci Satana! Slecite starega človeka in oblecite novega v Kris­tusu; kdorkoli se prenovi, prepozna Edinega in se uskladi z Edinim, ki ga je ustvaril.

3. poglavje

1. Torej vam rečem: "Izogibajte se lažem, ki so najbližji poto­mci Satana", ker ste se v veliki meri obrnili k človeški postavi, kot me je podučil Nimfej in tudi Kristusov Duh v meni.
2. Kaj je tempelj? - Nič drugega, kot človeški zakoni - mrtvo delo človeških rok; nič drugega kot slepilo, ki premine takoj, ko se zbudite iz spanja!
3. Ker je takšno kot je, je potemtakem laž, v katero vstopate, da prevarate in zavajate sami sebe; ker ste mnenja, da častite Boga, in s tem Njemu Samemu lažete in ste mnenja, da Mu prinašate pomembne žrtve!
4. Vi norci! S kakšnim ceremonialnim obredom želite služiti Vsemogočnemu, ki je ustvaril nebesa in zemljo, še preden je ust­varil vas?! Kaj imate sedaj, kar niste že prej prejeli; toda ker ste že prejeli, zakaj se obnašate, kot da niste nič prejeli?!
5. Ali želite do neke mere prijazno služiti Gospodu s tem, da Mu s človeškimi rokami zgradite tempelj in Ga častite s ceremo­nialnimi obredi in s prižiganjem kadila in z mrtvimi molitvami na dolgih in širokih trakovih?!
6. O, poglejte, koliko vas je Satanov apostol uročil! Ali ni bil Kristus - v Katerem biva polnost Božanstva - v mesu obsojen na smrt v templju, in ali ni hkrati Sam prerokoval Svoje pogubljenje!
7. Kako morete v tem času najti zadovoljstvo v tem, kar je On ob strogem opozarjanju vseh Svojih učencev, kot nas On opozar­ja tudi v duhu, poudarjal: "Pazite se kvašenega testa farizejev in velikih duhovnikov!" In sedaj želite ustanoviti staro "Sodišče pravičnosti", ki je postalo gnus pred Bogom, kot bivališče Gos­poda, da Ga morete vedno znova ubiti!
8. Kako ste lahko tako slepi in kako daleč ste morali zaiti v po­svetnost, da niste opazili takšnega dogodka!
9. Ali ni dovolj, da je Kristus že enkrat umrl za vse nas in sedaj mi vsi z Njim, da lahko vstanemo iz smrti z Njim, ko smo še ve­dno v mesu, v resničnem spoznanju Njegovega Duha, ki je v nas in v spoznanju Očeta, Kateri nas je ljubil, še predno je bil ustvar­jen svet!
10. Kolikokrat še želite ubiti Kristusa? Njega, edino večno živo Bitje, ki nas je prebudil iz smrti v večno življenje s Svojim veli­častnim vstajenjem!
11. Toda jaz, Pavel, rečem naslednje: "Pojdite in uničite tempelj, izbrišite vse označene dneve praznovanj v koledarjih, odstranite lažnega škofa in njegove služabnike iz njegove službe, kot tiste iz Jeruzalema, ki se želijo debeliti od dela vaših rok in ki so si naredili veliko železno skrinjo, v kateri hranijo vašo prihranjeno zlato in srebro!"
12. In zažgite bleščeča oblačila, ki so gnus pred Bogom. To slu­ženje bo Gospodu veliko bolj prijetno, kot če bi dopustili, da bi bili za tisoč let ubiti (tj. žrtvovani, Ur.) v takšnem templju!
13. Če brezpogojno želite imeti v svoji sredini hišo, ki je Bogu prijetna, zgradite bolnico za bolne, paralizirane, trpeče, hrome, slepe in neme, in hišo za uboge vdove in sirote, hišo za brezdom­ne tujce, ne da bi med njimi delali razlike!
14. Oskrbite ta človeška bitja z veseljem in sočutjem, ter delite z njimi ves vaš blagoslov tako, kot je naš Gospod Jezus Kristus to napravil ob dveh priložnostih, ko je nahranil iz Svojega obilnega blagoslova tisoč lačnih ljudi; takšno služenje Mu bo, edine­mu Svetemu, resnično v veselje in za vašo lastno posvetitev.
15. Kajti On Sam je o tem govoril, ko je rekel: "Kar storite Mo­jemu najmanj šemu bratu, ste storili Meni!"
16. On je tudi često in jasno govoril o tem, kakšno služenje je Njemu prijetno in v veselje. Zakaj potem hočete nekaj, kar je Njemu zlobno, gnusno in ostudno, in kužno?!
17. Srce polno ljubezni je Bog, Gospod v Kristusu, kot edini razveseljiv in prijeten tempelj, in tega ljubi veliko bolj kot svet poln Salomonovih templjev, ki so mrtvi. Medtem ko je srce živo in lahko ljubi Boga in vse brate! Torej na novo zgradite ta duho­vni tempelj znotraj vas in nenehno dejavno žrtvujte Gospodu v tem templju!
18. Niti tempelj, niti ceremonialni obredi, niti duhovniki in ško­fi, niti Pavel in njegovi učenci; niti Jud, niti Grk, niti obreza Ju­dov in kožice, niti Salomonov tempelj; niti celo avtentični Grk, Skit, pogan, svoboden človek, služabnik; niti Sabat, niti nova lu­na, niti jubilejno leto niso nič pred Bogom - samo Kristus sam je VSE-V-VSEM!
19. Naj vas vleče h Kristusu kot Božje Izbrance, kot Njegove svetnike in kot Njegove ljubljene, v živi veri, v ljubezni, v srč­nem usmiljenju do vaših bratov, v prijateljstvu, prijaznosti, ponižnosti, blagosti in v popolni potrpežljivosti.
20. V vsem shajajte drug z drugim in odpuščajte drugemu iz sr­ca, karkoli že ima nekdo proti drugemu; takrat vam bom odpus­til, in vam bo tudi Gospod, dokler si odpuščate med seboj!
21. Ne tožite se na sodiščih med seboj, kot pogani; ti imajo svo­ja sodišča. Živite v miru in prenašajte se med seboj in poravnajte medsebojne spore v srcu. Takrat boste boljši pred Gospodom, kot če bi zavestno posvečali pozornost vsem Mojzesovim zako­nom. Zelo težko se jih je zapomniti, še težje držati, ker Mojzeso­vi zakoni ne godijo Gospodu, ampak le čisto srce, ki resnično ljubi Gospoda in brate.
22. Predvsem delujte iz ljubezni, kajti le ljubezen je Bogu pome­mbna, in to je edina veljavna povezava med vso dovršenost jo in vso popolnost jo!
23. V ljubezni in preko ljubezni vlada resničen popoln Gospo­dov mir v vaših srcih in vsi vi ste poklicani v ta mir v enem te­lesu Kristusa, Gospoda, in tako se Mu zahvaljujete. Zato Ga ne­nehno in večno hvalite v Duhu in v Resnici,
24. Toda ne v mrtvem templju, kajti pred Bogom ni tempelj nič. Gospod in dajalec Življenja gleda edino v srce in v mir, ki ga le­-to vsebuje.
25. Dopustite, da živa Kristusova beseda obilno biva med vami v vsej ljubezni in v resnični popolni modrosti! Poučujte, opozar­jajte in popravljajte se med seboj z vsevrstnimi veličastvenimi in duhovnimi deli in opazovanji.
26. Z ljubezenskimi psalmi in drugimi pesmimi čaščenja in duhovno razveseljivimi pesmi; pojte v vaših srcih in ne vdajajte se praznemu vreščanju vaših ust. Če tako delate, boste bolj razveseljevali Gospoda, kot z domišljavskim vreščanjem farizejev, Judov in poganov, ki zaradi zlata zadajajo velike težave njihovim ustnicam; z vso potvoIjenostjo njihovih src, ki kljub temu ostajajo hladnejša kot led!
27. Vendar vse, kar delate - bodisi z besedami ali dejanji - de­lajte v imenu našega Gospoda, Jezusa Kristusa in preko Njega častite Boga, Očeta vsega; ker je On posrednik med Bogom in nami; in v Njegovem srcu prebiva polnost Očeta!
28. Poslušajte! Ve, ženske Laodikeje: Tako želi Gospod, naš Večni Bog - da popolnoma služite svojim možem v Gospodu Kristusu, kajti moški predstavlja Kristusovo Glavo!
29. Vi, moški ki, ljubite svoje žene v primerni meri, in ne bodite z njimi neusmiljeni, toda ne pojdite predaleč v vaši ljubezni do vaših žena, da ne bi zaradi tega pozabili Boga, kajti ljubezen do Gospoda mora ostati nedotaknjena, kot če ne bi imeli žene.
30. In vi, otroci, v celoti ubogajte svoje starše v vsem, dokler to ne nasprotuje Kristusu; kajti to je Njegova Volja in Ga razve­seljuje!
31. Vi, starši, ne napravite srca vaših otrok zagrenjena zaradi strogih besed in žalitev, da ne postanejo plašni pred vami, in s tem strahopetci in hinavci, kajti navidezno trmoglav otrok se vz­gaja k ubogljivosti z ljubeznijo, toda prilizovalec in hinavec je nepopravljiv.
32. Potemtakem pravim služabnikom vaših gospodarjev: Ubogajte jih v vseh stvareh, dokler niso v nasprotju s Kristusom, toda ne ugajajte vašim gospodarjem samo z navideznim služenjem, ampak v vsej ponižnosti vaših src in v stalnem Božjem strahu.
33. Karkoli vam vaši gospodarji naložijo, izvršite, kot da bi slu­žili Gospodu Kristusu v vsej zvestobi svojih src - ne pa kot bi služili človeškemu bitju. Tako boste nekega dne prevzeti od Go­spoda in nagrajeni z Blaženostjo.
34. Kdorkoli napravi svojemu gospodarju krivico, napravi enako Gospodu. Gospod ne tehta ali je nekdo gospodar ali služabnik; On edino upošteva delovanje in povod za delovanje.
35. Kdorkoli dela krivico, mu bo On dodelil njegovo pravično plačilo. Lahko prevarate človeška bitja, toda Gospod ne bo do­volil, da Ga prevarate; pred Njim so vaša srca vedno odprta.
36. Toda vam, delodajalcem, rečem: Veliko premišljujte o tem - da so služabniki tudi vaši bratje pred Gospodom, torej jim vedno dajte, kar je pravično pred Bogom! Plačajte jim v primernem času, kolikor so upravičeni, v Kristusovi ljubezni, in ne po­zabite, da imamo vsi enega Gospoda v nebesih in ta Gospod je Kristus, Sveto Božje v večnosti!
37. Ne zapustite molitve, in neprestano molite v zahvaljevanju, ­ne z ustnicami, ampak v Duhu in Resnici z vso iskrenost jo vaših src in v resnični predanosti v ljubezni do Kristusa našega Gospo­da!
38. In istočasno molite zame, da bi mi za vedno Gospod odprl vrata žive besede in da bi lahko vedno govoril pred vami in pred vsemi brati v Kristusu o Njegovi Veliki Skrivnosti in o Njego­vem Kraljestvu: ker sem še vedno navezan na svet in sem še ve­dno samo običajen človek, ki je sposoben prerokovati, ko Gos­pod odpre vrata Blaženosti.
39. Vaš način življenja naj bo preprost in moder, vsakomur us­trezen ali neustrezen - in nasproten tistim, ki so zunaj, Judom in poganom! Ne sodite nikogar - bodisi Skite, pogane, Jude, Grke, ali ne-Grke, ampak bodite modri v skladu s časom in položajem.
40. Vaš govor naj bo vedno začinjen z ljubeznijo, ne glede na to, komu govorite, in naj bo poln soli v resnični modrosti iz Boga. Vedno zajemajte iz te modrosti, ne glede o čemerkoli z nekom govorite, da pride do spoznanja, kako se Božanska Modrost raz­likuje od znanja modrih tega sveta.
41. Jaz, Pavel, sem sedaj mnenja, da nisem spustil ničesar, z na­menom, da vam pokažem, kaj je to, kar je med vami in da je to strupen plevel; da, zelo škodljivo, strupeno drevo, katerega dih zaduši vse; in sedaj nimam nič več proti vam!
42. To, potemtakem, dragi bratje, naj bo vedno resnični ceremo­nialni obred med vami; da v Duhu in Resnici častite Boga Očeta in Njegovega Sina; da Ga vedno nadvse ljubite v Njegovem Si­nu, Ki je umrl iz ljubezni do vseh nas na križu, da bi nas vrnil v družino, katero so naši očetje skupno zapravili že za časa Ada­ma.
43. Rotim vas za Božjo voljo, da prinesete primerne sadeže po­polne spreobrnitve iz svojega novega poganstva v živo Božjo cerkev, ki je znotraj vas, in ne razmišljajte o templjih, oblačilih ali o kakršnemkoli ceremonialnem obredu.
44. Ljubezen Boga in milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo vseskozi z vami in večno.
45. Kako bo z menoj v Rimu, vam bo sporočil naš zvesti brat Tihij, katerega pošiljam k vam in h Kološanom, ki so tudi postali takšni kot vi, Satanovi ujetniki.
46. Pozdravljam vse moje drage brate in Nimfeja in vernike nje­gove hiše, kateri potrjujem njeno pravičnost, kot tudi nenehno molim k Bogu zavoljo vas.
47. Prenesite tudi moje pozdrave Kološanom, ko jih boste obis­kali, kajti med njimi jih nekaj poznate; tistim, ki so vedno pravi­čni in zvesti v veri in v ljubezni do Gospoda.         
48. Ko Kološani preberejo njihovo pismo, naj preberejo tudi to in prosim vas za Božjo voljo, da naj Kološani le tudi preberejo to, vaše pismo!
49. Zato, ker je to pismo enako pomembno tako za njih, kot za vas. Po vsem tem, kar je bilo rečeno, vas pozivam še pismeno ­kot vas bo Tihij obvestil o vsem še ustno - da to pismo preberete v vseh skupnostih, kot tudi tisto naslovljeno na Kološane.
50. Moji lastnoročno napisani pozdravi: Mislite na mojo lju­bezen! - milost našega Gospoda, Jezusa Kristusa, naj bo z vami!                                                         

Napisala Tihij in njegov tovariš Onesimej v Rimu, oba poši­ljam k vam in Kološanom.